KANUKING – AVANTURA

Ovi uvjeti su sastavni dio ponude, programa putovanja i Ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu. Ugovor o zaključenom turističkom aranžmanu može se zaključiti u pismenom obliku. Potpisnici Ugovora su sa jedne strane organizator putovanja, a sa druge strane agencija posrednik.

Ukoliko agencija ne zahtijeva pismeni oblik zaključenja Ugovora, Ugovor se smatra zaključnim i punovažnim, a ponuda prihvaćena od strane agencije nakon uplate akontacije (ili prve rate) u sjedištu agencije ili na žiro račun agencije. Prihvaćanjem ponude se smatra i pisana mail poruka u kojoj agencija odnosno stranka potvrđuje da je suglasna s ponudom koja joj je poslana.
Uplaćena akontacija (ili prva rata) podrazumijeva da je druga strana upoznata sa svim uvjetima i odredbama ponude, programa putovanja i uvjetima putovanja, te da daje suglasnost da stranka kojoj je prodala aranžman ili putnik pod tim uvjetima i u organizaciji turističke agencije “Kanuking avantura” ide na izlet.
OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
Organizator putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji je agencija posrednik primila. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i slično). Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan agenciji pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara agenciji zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.
OBVEZE AGENCIJE POSREDNIKA
Agencija je dužna podmiriti troškove aranžmana u skladu sa ovim Uvjetima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza agencija sama odgovara za nastale posljedice. Agencija je dužna u skladu sa zadanim rokovima odgovoriti da li želi putno osiguranje za klijente i podmiriti troškove osiguranja.
KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni smještajni objekti, restorani i prijevozna sredstva opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa.
POTREBAN BROJ PUTNIKA U GRUPI
Potreban broj putnika ovisi o programima koji se nade. Kalkulacija cijena je rađena za minimalno 12 osoba što se tiče provođenja programa. Vezano za programe koji se odvijaju na vodi u plovilu – ukoliko grupa ne plati za sva mjesta u pojedinom plovilu, pristaje da im organizator,ukoliko postoji potreba, popuni prazna mjesta.

VALUTNA KLAUZULA

Kalkulacija svih ponuđenih programa napravljene su na osnovi tečaja 7,55 kuna za 1 euro. U slučaju devalvacije kune preko 7,70 kn za euro organizator putovanja ima pravo usklađenja cijena sa novim tečajem. Tada se primjenjuje valutna klauzula. Cijena aranžmana dijeli se tečajem 7,55 i dobije se cijena u eurima koja se otplaćuje po prodajnom tečaju (za efektivu) Zagrebačke banke.

OTPLATA ARANŽMANA

Akontacija se uplaćuje prilikom rezervacije u iznosu od 50% ugovorene cijene. Ostatak se plaća na žiro račun, po izvršenoj usluzi u roku od 8 dana.

PUTNO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Hrvatska sklopila konvenciju o osiguranju u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja.
Prema zakonu o turističkoj djelatnosti organizator putovanja mora, uz nadoplatu, ponuditi putno osiguranje, osim u slučajevima kada se radi o tzv. Pustolovnim aktivnostima kada je osiguranje od odgovornosti obavezno I uključeno u cijenu. Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu koje pokriva sve troškove liječenja i sve ostale troškove proizašle bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa). Dužnost je vođe grupe, agencije posrednika ili razreda i razrednika da organizatoru na vrijeme dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator nije dužan podnijeti zahtjev za osiguranje osiguravajućem društvu bez potrebnih podataka za osiguranje.
Od rizika odustajanja od planiranog putovanja zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza) putnik se može osigurati preko ovlaštenog osiguravajućeg društva uz nadoplatu. Agencija će ponuditi najpovoljnijeg osiguravatelja, njegove uvjete i način osiguranja.
Prema Zakonu o turističkoj djelatnosti organizator je sklopio Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa Allianz polica osiiguranja za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana broj 1550-171239412
Potreban broj putnika ovisi o programima koji se nade. Kalkulacija cijena je rađena za minimalno 12 osoba što se tiče provođenja programa. Vezano za programe koji se odvijaju na vodi u plovilu – ukoliko grupa ne plati za sva mjesta u pojedinom plovilu, pristaje da im organizator,ukoliko postoji potreba, popuni prazna mjesta.
VALUTNA KLAUZULA

Kalkulacija svih ponuđenih programa napravljene su na osnovi tečaja 7,55 kuna za 1 euro. U slučaju devalvacije kune preko 7,70 kn za euro organizator putovanja ima pravo usklađenja cijena sa novim tečajem. Tada se primjenjuje valutna klauzula. Cijena aranžmana dijeli se tečajem 7,55 i dobije se cijena u eurima koja se otplaćuje po prodajnom tečaju (za efektivu) Zagrebačke banke.

OTPLATA ARANŽMANA

Akontacija se uplaćuje prilikom rezervacije u iznosu od 50% ugovorene cijene. Ostatak se plaća na žiro račun, po izvršenoj usluzi u roku od 8 dana.

PUTNO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Hrvatska sklopila konvenciju o osiguranju u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja.
Prema zakonu o turističkoj djelatnosti organizator putovanja mora, uz nadoplatu, ponuditi putno osiguranje, osim u slučajevima kada se radi o tzv. Pustolovnim aktivnostima kada je osiguranje od odgovornosti obavezno I uključeno u cijenu. Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu koje pokriva sve troškove liječenja i sve ostale troškove proizašle bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa). Dužnost je vođe grupe, agencije posrednika ili razreda i razrednika da organizatoru na vrijeme dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator nije dužan podnijeti zahtjev za osiguranje osiguravajućem društvu bez potrebnih podataka za osiguranje.
Od rizika odustajanja od planiranog putovanja zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza) putnik se može osigurati preko ovlaštenog osiguravajućeg društva uz nadoplatu. Agencija će ponuditi najpovoljnijeg osiguravatelja, njegove uvjete i način osiguranja.
Prema Zakonu o turističkoj djelatnosti organizator je sklopio Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa Allianz polica osiiguranja za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana broj 1550-171239412
VALUTNA KLAUZULA
Kalkulacija svih ponuđenih programa napravljene su na osnovi tečaja 7,55 kuna za 1 euro. U slučaju devalvacije kune preko 7,70 kn za euro organizator putovanja ima pravo usklađenja cijena sa novim tečajem. Tada se primjenjuje valutna klauzula. Cijena aranžmana dijeli se tečajem 7,55 i dobije se cijena u eurima koja se otplaćuje po prodajnom tečaju (za efektivu) Zagrebačke banke.

OTPLATA ARANŽMANA

Akontacija se uplaćuje prilikom rezervacije u iznosu od 50% ugovorene cijene. Ostatak se plaća na žiro račun, po izvršenoj usluzi u roku od 8 dana.

PUTNO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Hrvatska sklopila konvenciju o osiguranju u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja.
Prema zakonu o turističkoj djelatnosti organizator putovanja mora, uz nadoplatu, ponuditi putno osiguranje, osim u slučajevima kada se radi o tzv. Pustolovnim aktivnostima kada je osiguranje od odgovornosti obavezno I uključeno u cijenu. Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu koje pokriva sve troškove liječenja i sve ostale troškove proizašle bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa). Dužnost je vođe grupe, agencije posrednika ili razreda i razrednika da organizatoru na vrijeme dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator nije dužan podnijeti zahtjev za osiguranje osiguravajućem društvu bez potrebnih podataka za osiguranje.
Od rizika odustajanja od planiranog putovanja zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza) putnik se može osigurati preko ovlaštenog osiguravajućeg društva uz nadoplatu. Agencija će ponuditi najpovoljnijeg osiguravatelja, njegove uvjete i način osiguranja.
Prema Zakonu o turističkoj djelatnosti organizator je sklopio Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa Allianz polica osiiguranja za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana broj 1550-171239412
Kalkulacija svih ponuđenih programa napravljene su na osnovi tečaja 7,55 kuna za 1 euro. U slučaju devalvacije kune preko 7,70 kn za euro organizator putovanja ima pravo usklađenja cijena sa novim tečajem. Tada se primjenjuje valutna klauzula. Cijena aranžmana dijeli se tečajem 7,55 i dobije se cijena u eurima koja se otplaćuje po prodajnom tečaju (za efektivu) Zagrebačke banke.
OTPLATA ARANŽMANA

Akontacija se uplaćuje prilikom rezervacije u iznosu od 50% ugovorene cijene. Ostatak se plaća na žiro račun, po izvršenoj usluzi u roku od 8 dana.

PUTNO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Hrvatska sklopila konvenciju o osiguranju u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja.
Prema zakonu o turističkoj djelatnosti organizator putovanja mora, uz nadoplatu, ponuditi putno osiguranje, osim u slučajevima kada se radi o tzv. Pustolovnim aktivnostima kada je osiguranje od odgovornosti obavezno I uključeno u cijenu. Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu koje pokriva sve troškove liječenja i sve ostale troškove proizašle bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa). Dužnost je vođe grupe, agencije posrednika ili razreda i razrednika da organizatoru na vrijeme dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator nije dužan podnijeti zahtjev za osiguranje osiguravajućem društvu bez potrebnih podataka za osiguranje.
Od rizika odustajanja od planiranog putovanja zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza) putnik se može osigurati preko ovlaštenog osiguravajućeg društva uz nadoplatu. Agencija će ponuditi najpovoljnijeg osiguravatelja, njegove uvjete i način osiguranja.
Prema Zakonu o turističkoj djelatnosti organizator je sklopio Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa Allianz polica osiiguranja za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana broj 1550-171239412
OTPLATA ARANŽMANA
Akontacija se uplaćuje prilikom rezervacije u iznosu od 50% ugovorene cijene. Ostatak se plaća na žiro račun, po izvršenoj usluzi u roku od 8 dana.

PUTNO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Hrvatska sklopila konvenciju o osiguranju u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja.
Prema zakonu o turističkoj djelatnosti organizator putovanja mora, uz nadoplatu, ponuditi putno osiguranje, osim u slučajevima kada se radi o tzv. Pustolovnim aktivnostima kada je osiguranje od odgovornosti obavezno I uključeno u cijenu. Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu koje pokriva sve troškove liječenja i sve ostale troškove proizašle bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa). Dužnost je vođe grupe, agencije posrednika ili razreda i razrednika da organizatoru na vrijeme dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator nije dužan podnijeti zahtjev za osiguranje osiguravajućem društvu bez potrebnih podataka za osiguranje.
Od rizika odustajanja od planiranog putovanja zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza) putnik se može osigurati preko ovlaštenog osiguravajućeg društva uz nadoplatu. Agencija će ponuditi najpovoljnijeg osiguravatelja, njegove uvjete i način osiguranja.
Prema Zakonu o turističkoj djelatnosti organizator je sklopio Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa Allianz polica osiiguranja za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana broj 1550-171239412
Akontacija se uplaćuje prilikom rezervacije u iznosu od 50% ugovorene cijene. Ostatak se plaća na žiro račun, po izvršenoj usluzi u roku od 8 dana.
PUTNO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Hrvatska sklopila konvenciju o osiguranju u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja.
Prema zakonu o turističkoj djelatnosti organizator putovanja mora, uz nadoplatu, ponuditi putno osiguranje, osim u slučajevima kada se radi o tzv. Pustolovnim aktivnostima kada je osiguranje od odgovornosti obavezno I uključeno u cijenu. Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu koje pokriva sve troškove liječenja i sve ostale troškove proizašle bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa). Dužnost je vođe grupe, agencije posrednika ili razreda i razrednika da organizatoru na vrijeme dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator nije dužan podnijeti zahtjev za osiguranje osiguravajućem društvu bez potrebnih podataka za osiguranje.
Od rizika odustajanja od planiranog putovanja zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza) putnik se može osigurati preko ovlaštenog osiguravajućeg društva uz nadoplatu. Agencija će ponuditi najpovoljnijeg osiguravatelja, njegove uvjete i način osiguranja.
Prema Zakonu o turističkoj djelatnosti organizator je sklopio Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa Allianz polica osiiguranja za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana broj 1550-171239412
PUTNO OSIGURANJE
Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Hrvatska sklopila konvenciju o osiguranju u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja.
Prema zakonu o turističkoj djelatnosti organizator putovanja mora, uz nadoplatu, ponuditi putno osiguranje, osim u slučajevima kada se radi o tzv. Pustolovnim aktivnostima kada je osiguranje od odgovornosti obavezno I uključeno u cijenu. Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu koje pokriva sve troškove liječenja i sve ostale troškove proizašle bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa). Dužnost je vođe grupe, agencije posrednika ili razreda i razrednika da organizatoru na vrijeme dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator nije dužan podnijeti zahtjev za osiguranje osiguravajućem društvu bez potrebnih podataka za osiguranje.
Od rizika odustajanja od planiranog putovanja zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza) putnik se može osigurati preko ovlaštenog osiguravajućeg društva uz nadoplatu. Agencija će ponuditi najpovoljnijeg osiguravatelja, njegove uvjete i način osiguranja.
Prema Zakonu o turističkoj djelatnosti organizator je sklopio Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa Allianz polica osiiguranja za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana broj 1550-171239412
Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Hrvatska sklopila konvenciju o osiguranju u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja.
Prema zakonu o turističkoj djelatnosti organizator putovanja mora, uz nadoplatu, ponuditi putno osiguranje, osim u slučajevima kada se radi o tzv. Pustolovnim aktivnostima kada je osiguranje od odgovornosti obavezno I uključeno u cijenu. Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu koje pokriva sve troškove liječenja i sve ostale troškove proizašle bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa). Dužnost je vođe grupe, agencije posrednika ili razreda i razrednika da organizatoru na vrijeme dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator nije dužan podnijeti zahtjev za osiguranje osiguravajućem društvu bez potrebnih podataka za osiguranje.
Od rizika odustajanja od planiranog putovanja zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza) putnik se može osigurati preko ovlaštenog osiguravajućeg društva uz nadoplatu. Agencija će ponuditi najpovoljnijeg osiguravatelja, njegove uvjete i način osiguranja.
Prema Zakonu o turističkoj djelatnosti organizator je sklopio Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa Allianz polica osiiguranja za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana broj 1550-171239412

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

U slučaju odustajanja POJEDINCA ili GRUPE od putovanja agencija ima pravo zadržati uplaćenu akontaciju kao naknadu za sve troškove koje je imala do trenutka odustajanja BEZ OBZIRA na razlog odustajanja, a u slučaju ODUSTAJANJA OD 2 DO 0 dana PRIJE PLANIRANOG PUTA organizator zadržava 100% od pune cijene aranžmana. Agencija može ali nije obavezna ponuditi alternativu za uplaćeni aranžman: promjena termina i dr.
Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza, bez obzira na razlog odustajanja povlači za sobom 100% gubitak uplate. Sva odustajanja moraju se prijaviti dolaskom u sjedište agencije ili razloge dostaviti mailom ili faxom. U pisanom obliku navesti sve bitne podatke vezane za odustajanje (razlog, datum odjave,…).
ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

U slučaju odustajanja POJEDINCA ili GRUPE od putovanja agencija ima pravo zadržati uplaćenu akontaciju kao naknadu za sve troškove koje je imala do trenutka odustajanja BEZ OBZIRA na razlog odustajanja, a u slučaju ODUSTAJANJA OD 2 DO 0 dana PRIJE PLANIRANOG PUTA organizator zadržava 100% od pune cijene aranžmana. Agencija može ali nije obavezna ponuditi alternativu za uplaćeni aranžman: promjena termina i dr.
Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza, bez obzira na razlog odustajanja povlači za sobom 100% gubitak uplate. Sva odustajanja moraju se prijaviti dolaskom u sjedište agencije ili razloge dostaviti mailom ili faxom. U pisanom obliku navesti sve bitne podatke vezane za odustajanje (razlog, datum odjave,…).
ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA
U slučaju odustajanja POJEDINCA ili GRUPE od putovanja agencija ima pravo zadržati uplaćenu akontaciju kao naknadu za sve troškove koje je imala do trenutka odustajanja BEZ OBZIRA na razlog odustajanja, a u slučaju ODUSTAJANJA OD 2 DO 0 dana PRIJE PLANIRANOG PUTA organizator zadržava 100% od pune cijene aranžmana. Agencija može ali nije obavezna ponuditi alternativu za uplaćeni aranžman: promjena termina i dr.
Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza, bez obzira na razlog odustajanja povlači za sobom 100% gubitak uplate. Sva odustajanja moraju se prijaviti dolaskom u sjedište agencije ili razloge dostaviti mailom ili faxom. U pisanom obliku navesti sve bitne podatke vezane za odustajanje (razlog, datum odjave,…).
U slučaju odustajanja POJEDINCA ili GRUPE od putovanja agencija ima pravo zadržati uplaćenu akontaciju kao naknadu za sve troškove koje je imala do trenutka odustajanja BEZ OBZIRA na razlog odustajanja, a u slučaju ODUSTAJANJA OD 2 DO 0 dana PRIJE PLANIRANOG PUTA organizator zadržava 100% od pune cijene aranžmana. Agencija može ali nije obavezna ponuditi alternativu za uplaćeni aranžman: promjena termina i dr.
Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza, bez obzira na razlog odustajanja povlači za sobom 100% gubitak uplate. Sva odustajanja moraju se prijaviti dolaskom u sjedište agencije ili razloge dostaviti mailom ili faxom. U pisanom obliku navesti sve bitne podatke vezane za odustajanje (razlog, datum odjave,…).
OSTALI UVJETI
Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Ugovoreni smještaj može zamijeniti samo smještaj u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Organizator putovanja zadržava pravo promjene prijevoznika u skladu sa općim uzancama u turizmu kao i pravo promjene rasporeda izleta po danima.
Putnici su dužni pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnici odgovaraju za počinjenu štetu, a u slučaju da štetu počini maloljetna osoba štetu su obavezni podmiriti roditelji.
Ostale PREPORUKE koje se tiču uplaćenog aranžmana a mogu poslužiti za kvalitetniji i sigurnji boravak gostiju dostavljamo zajedno s planom izleta ili putovanja.
Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Ugovoreni smještaj može zamijeniti samo smještaj u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Organizator putovanja zadržava pravo promjene prijevoznika u skladu sa općim uzancama u turizmu kao i pravo promjene rasporeda izleta po danima.
Putnici su dužni pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnici odgovaraju za počinjenu štetu, a u slučaju da štetu počini maloljetna osoba štetu su obavezni podmiriti roditelji.
Ostale PREPORUKE koje se tiču uplaćenog aranžmana a mogu poslužiti za kvalitetniji i sigurnji boravak gostiju dostavljamo zajedno s planom izleta ili putovanja.

Polica osiguranja od nezgode broj 1510-171181037
. Prema navedenom Ugovoru članak 4. osiguravatelj se obvezuje da će svakom putniku nadoknaditi: 1. plaćenu cijenu putovanja ( do 15.000,00 kuna po turističkom paket aranžmanu), ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika izostanu usluge putovanja i 2. troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika, za povratak putnika u mjesto polaska.